Zapisy do Szkoły Karate

Zapisy do Szkoły Karate „Młode Pięści” we Frysztaku

– treningi odbywają się w Szkole Podstawowej we Frysztaku (poniedziałki i czwartki od 18.00 do 18.45 juniorzy oraz od 18.30 do 19.30 seniorzy), w Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich (we wtorki od 17.00 do 18.00), w Szkole Podstawowej w Wojaszówce (w środy od 17.00 do 18.00)

– wypełnienie Deklaracji oraz RODO (załączniki) u trenera,

–  miesięczna opłata wynosi – 120  zł . W przypadku drugiego członka rodziny – 50zł. Kolejny bez opłaty.

obowiązkowe uzyskanie „Karty zdrowia sportowca” (w tym celu należy udać się do lekarza rodzinnego)

– zapoznanie się z zasadami trenowania karate (poniżej) oraz przyjęcie ich do przestrzegania i stosowania,

– obowiązkowe zaopatrzenie się w strój do treningu karate-GI (tzw. Kimono) oraz ochraniaczy na pięści, krocze i golenie.

W przypadku nieczynnej szkoły (np. święto lub zajęta sala gimnastyczna na uroczystość szkolną) trening jest odwołany.

WAŻNE : Rodzice nieletnich są zobowiązani do upewnienia się, że trener (sensei) lub jego asystent (sempai) jest obecny i poprowadzi trening. Również zobowiązani są do odebrania dzieci niezwłocznie po treningu. 

Odpowiedzialność uczestnika z tytułu spowodowania uszkodzeń podczas treningów.

Uczestnik obowiązany jest do bezpiecznego używania mienia chroniąc przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zmniejszającym jego przydatność i właściwości wynikające z jego przeznaczenia.

Dbać o czystość, przestrzegania ładu  i porządku  w jego wnętrzu.

Przestrzegania ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa, higieny oraz przepisów przeciw pożarowych.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Strój treningowy i ochraniacze

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania czystego  i schludnego sportowego stroju karateki tzw. GI, klapek, ręcznika i osobistych środków czystości. Biorący udział w walkach nadzorowanych zobowiązany jest posiadać i stosować ochraniacze na golenie, suspensoria (ochraniacz krocza), ochraniacze pięści. Hogo (ochraniacz tułowia) i kaski na głowę zapewnia Szkoła Karate. Pas do karate-gi wolno nosić tylko zgodny z nadanym stopniem.

Warunki udziału w ćwiczeniach
z partnerem i walce sparingowej

Uczestnik treningów grup musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału
w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Znać reguły, zasady
i przepisy odnoszące się do tych ćwiczeń oraz walki sparingowej – nadzorowanej zwanej dalej „sparingiem”.

Każdy uczestnik bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub walkach sparingowych.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem.

W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatora treningów, trenerów, instruktorów w związku  ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

Za rozmiar ochraniaczy ich stan techniczny, niekompletność i czystość, pełną odpowiedzialnością ponosi ich użytkownik.

Każdy uczestnik treningów może odmówić udziału w ćwiczeniu
z partnerem lub w sparingu.

Każdy uczestnik treningów (zajęć) może w dowolnym momencie przerwać ćwiczenia z partnerem lub sparing.

W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora
i poinformować go o swojej dolegliwości.

W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować instruktora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy.

Uczestnik treningów ma obowiązek posiadania we własnym zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i zwalnia Organizatora od dodatkowego ubezpieczenia go od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu uczestnictwa w treningach.

Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikły w wyniku nie przestrzegania poleceń przez trenujących.

W ramach opłaty Szkoła zapewnia:

  1. Instruktora
  2. Profesjonalny sprzęt treningowy

EGZAMINY

  1. Egzaminy są nieobowiązkowe.
  2. Egzaminy odbywają się 2 razy w sezonie tj. listopad/grudzień oraz maj/czerwiec .
  3. Egzamin na stopnie mistrzowskie 1,2 i 3 dan odbywa się  raz w roku.
  4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest :

– znajomość wymagań na stopień kyu

– 80 % obecność na treningach z 3 ostatnich miesięcy

– niezaleganie z opłatami za treningi

– pozytywna opinia instruktora

– opłata za egzamin