Zapisy do Dojo

Zapisy do Szkoły Karate „Młode Pięści” obejmuje:
– zapoznanie się z niniejszym informatorem,
– wypełnienie Deklaracji (załącznik),
– wniesienie wpisowego 30 zł (w ramach wpisowego – jednorazowe, uczestnik otrzymuje Paszport Organizacji POKK„Sosai”) oraz miesięcznych opłat 70 zł za trening do każdego 10 go dnia miesiąca,
– obowiązkowe uzyskanie „Karty zdrowia sportowca” (w tym celu należy udać się do lekarza rodzinnego, który wyda skierowanie do lekarza specjalisty i ten rozpocznie proces badań i po stwierdzeniu braku przeciwwskazań potwierdzi na odpowiednim dokumencie, może to być „Paszport..” zdolność do uprawiania sportu karate),
– zapoznanie się z zasadami trenowania karate (poniżej) oraz przyjęcie ich do przestrzegania i stosowania,
– obowiązkowe zaopatrzenie się w strój do treningu karate-GI (tzw. Kimono) oraz ochraniaczy na pięści, krocze i golenie,
W przypadku nieczynnej szkoły (np. święto lub zajęta sala gimnastyczna na uroczystość szkolną) trening jest odwołany.
WAŻNE : Rodzice nieletnich są zobowiązani do upewnienia się, że trener (sensei) lub jego asystent (sempai) jest obecny i poprowadzi trening. Również zobowiązani są do odebrania dzieci niezwłocznie po treningu.
Z bieżącymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej www.frysztak.kyokushin-jaslo.pl oraz na facebook Szkoła Karate „Młode Pięści” Frysztak.Zachęca się do sprawdzania profilu tuż przed treningiem ponieważ może zostać zamieszczona istotna informacja.
Postanowienie ogólne
Regulamin uczestnictwa w treningach zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje członków Grupy.
Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia opłat, niezależnie od przyczyny nieobecności oraz czasu jej trwania.
Rezygnacja z treningów w każdym przypadku wymaga powiadomienia i nie uprawnia do zwrotu wniesionych wpłat.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości opłaty treningowej w sezonie treningowym.

Odpowiedzialność uczestnika z tytułu spowodowania uszkodzeń podczas treningów
Uczestnik obowiązany jest do bezpiecznego używania mienia chroniąc przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zmniejszającym jego przydatność i właściwości wynikające z jego przeznaczenia.
Dbać o czystość, przestrzegania ładu i porządku w jego wnętrzu.
Przestrzegania ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa, higieny oraz przepisów przeciw pożarowych.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Strój treningowy i ochraniacze
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju karateki, klapek, ręcznika i osobistych środków czystości. Biorący udział w walkach nadzorowanych zobowiązany jest posiadać i stosować ochraniacze na golenie, suspensoria, ochraniacze pięści. Hogo (ochraniacz tułowia) i kaski na głowę zapewnia Szkoła Karate.
Pas do karate-gi wolno nosić tylko zgodny z nadanym stopniem.

Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i walce sparingowej
Uczestnik treningów grup musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału
w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Znać reguły, zasady
i przepisy odnoszące się do tych ćwiczeń oraz walki sparingowej – nadzorowanej zwanej dalej „sparingiem”.
Każdy uczestnik bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub walkach sparingowych.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem.
W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatora treningów, trenerów, instruktorów w związku ewentualnie zaistniałym wypadkiem.
W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy, sprzętu do ćwiczeń, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt trenerowi lub instruktorowi.
Za rozmiar ochraniaczy ich stan techniczny, niekompletność i czystość pełną odpowiedzialnością ponosi ich użytkownik.
Każdy uczestnik treningów może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu.
Każdy uczestnik treningów (zajęć) może w dowolnym momencie przerwać ćwiczenia
z partnerem lub sparing.
W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości, Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować instruktora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy.
Uczestnik treningów ma obowiązek posiadania we własnym zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i zwalnia Organizatora od dodatkowego ubezpieczenia go od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu uczestnictwa
w treningach.
W czasie treningu osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać na terenie dojo, za wyjątkiem gości zaproszonych przez trenera lub instruktora.
Nie należy przynosić na trening wartościowych rzeczy. Za pozostanie ich w szatni, pełne ryzyko i konsekwencje ponosi ich właściciel.
Spożywanie posiłków i napojów na terenie dojo, jest zabronione.

W ramach opłaty Klub zapewnia:
1. Instruktora
2. Profesjonalny sprzęt treningowy
3. Udział w zawodach rangi mistrzostw (transport, wyżywienie, noclegi, opłatę startową, ubezpieczenie na czas zawodów)
– Mistrzostwa Województwa Dzieci i Młodzieży
– Mistrzostwa Makroregionu Młodzików (14-15 lat) Juniorów (16-17) lat i seniorów
– Mistrzostwa Polski młodzików, juniorów i seniorów
– Mistrzostwa Polski Młodzieżowców (18-21 lat)